תנאי שימוש באתר

מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

אתר זה ("האתר"), של מרכז עוצמה מסחר ושיווק בע"מ ח.פ. 515164614 ("עוצמה"), מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות.

 

  1. קבלה והסכמה לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות

1.1 תנאי השימוש שלהלן, כפי שיעודכנו ו/או ישונו מעת לעת ("תנאי השימוש") לרבות מדיניות הפרטיות, כמפורט להלן, חלים על כל שימוש שהינך עושה באתר ו/או על כל פעילות שלך במסגרת האתר והם המסדירים את מערכת היחסים בינך לבין עוצמה.

1.2 הינך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש - אם אינך מסכים לאמור בתנאי השימוש הנך מתבקש לחדול מגלישה או שימוש באתר.

1.3 בעצם גלישתך ו/או שימושך באתר הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, על כל המחויבויות הנובעות מכך והינך מסכים להם במלואם.

1.4 עוצמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. מוסכם בזה כי לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עוצמה ו/או מי מטעמה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

 

  1. מגבלת אחריות כללית

2.1 עוצמה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות או איזה מהפעילויות באתר, זאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

2.2 למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש להלן, הגלישה ו/או השימוש באתר הינם על אחריותך בלבד. עוצמה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר עם גלישתך ו/או שימושך באתר וכל התכנים הכלולים באתר מוצגים לך כמות שהם (AS IS).

2.3 כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים, דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

2.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 2.3 לעיל, המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע. מובהר בזאת שבכל הנוגע לרכישה יש חשיבות לבחון את התנאים המיוחדים הרלוונטיים לכל לקוח על בסיס בחינת כל מקרה לגופו על ידי פניה לגורמי המכירה המוסמכים ואין להסתמך על נתונים כלליים המפורסמים באתר או באתרים של צדדים שלישיים.

2.5 עוצמה ו/או מי מטעמה אינם אחראים באופן כלשהו, במישרין או בעקיפין, לעצם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או לכל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאמור ו/או בקשר לכך. פרסום תכנים באתר או הצבת קישור על ידי עוצמה לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של עוצמה לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

2.6 בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס למידע המוצג באתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או למוצרים המוצעים על ידי צד שלישי כלשהו.

2.7 בכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, עוצמה ו/או מי מטעמה אינם אחראים, במישרין או בעקיפין לכל אחד מאלה: (1) פגיעה ו/או נזק מכל סוג שהוא לגוף ו/או לרכוש אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר; (2) הפרעה, תקלה ו/או הפסקה בהעברת מידע/תוכן לאתר או ממנו; (3) פגיעה ו/או נזק שנגרמו כתוצאה מוירוס, באג, סוס טרויאני ו/או משהו כדוגמת אלו שיהיה מצוי באתר ו/או יועבר ממנו; (4) פגיעה ו/או נזק ו/או שיבוש ו/או אבדן שייגרמו כתוצאה משימוש באיזה מתכני האתר ו/או השירותים המצויים באתר.

2.8 הינך מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי עוצמה ו/או מי מטעמה בקשר עם גלישתך באתר ו/או שימושך באופן כלשהו באתר ו/או כל תוצאה שהיא אשר תגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מגלישתך באתר ו/או שימושך כאמור ובכלל זה אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הוצאה ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או כל דבר אחר אשר ייגרם לך ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או באיזה מהתכנים הכלולים בו ו/או מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו איזה מתנאי השימוש ו/או כתוצאה מהפרתך ו/או הפרתו של צד שלישי כלשהו זכויות כלשהן של צד שלישי כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ובכלל זה העלאת תכנים כלשהם לאתר ו/או כתוצאה מהסתמכותך או הסתמכותו של צד שלישי כלשהו על תכני האתר ו/או כל מידע אחר המצוי באתר.

 

  1. קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים

3.1 תכנים המוצגים באתרים של צדדים שלישיים, אינם בבעלות של עוצמה, אינם מופעלים על ידה, אינם באחריותה, והינם באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים.

3.2 מובהר בזאת, כי עוצמה ו/או מי מטעמה אינם קשורים באופן כלשהו לאתרים של צדדים שלישיים ולפיכך אינם אחראים לתכנים המופיעים בהם, לתנאי השימוש של אותם אתרים, למדיניות הפרטיות שלהם ו/או לכל דבר אחר בקשר לאותם אתרים. בעצם גלישתך באיזה מהאתרים המקושרים, הינך משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את עוצמה ו/או מי מטעמה מכל אחריות בקשר לאותם אתרים.

3.3 עוצמה איננה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. עוצמה רשאית לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. עוצמה איננה מתחייבת כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים ("הפרעה") בפעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו.

3.4 שימוש באתרים של צדדים שלישיים כפוף לתנאי שימוש שנקבעו על ידי אותם צדדים שלישיים באתרים מקושרים אלו ולעוצמה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר אליהם. במידה שהינך עובר/מועבר לאתרים מקושרים, אנו ממליצים לך לקרוא את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות של אותו אתר וכן לוודא כי האתר אכן מתאים לדפוסי השימוש שלך באתרי אינטרנט ואינו מכיל חומר אסור כגון: תוכן בוטה, פוגעני, מעליב, עוין, מאיים, שיקרי, גס, אלים, דוחה, לא חוקי ו/או לא ראוי.

 

  1. שירות "צור קשר", "איך אפשר לעזור לך?" ו-"תעודת אחריות" ושמירת פרטי משתמש

4.1 באתר של עוצמה קיים שירות למשתמש בשם "צור קשר"/"איך אפשר לעזור לך?", אשר ניתן במסגרתו להשאיר פרטים ולבקש שנציג שירות יצור קשר עם המשתמש וכן שירות "תעודת אחריות" המאפשר משלוח של תעודת האחריות שנמסרה לך. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שהזנת הינם נכונים ומדויקים. בנוסף, בעצם הזנתך את פרטיך האישיים, הינך נותן את הסכמתך שפרטים אלו יכללו, בכפוף להוראות הדין, במאגר המידע של עוצמה ולכך שעוצמה תעשה בהם שימושים שונים לרבות, שליחת דיוור אלקטרוני ישיר לבקשתך, והכל - כפוף להוראות הדין הרלבנטי וכמפורט במדיניות הפרטיות.

4.2 במידה שהינך מעוניין להסיר את פרטיך האישיים ממאגר המידע של כעוצמה ו/או אינך מעוניין שישלח אליך דיוור ישיר לאחר שמסרת את פרטיך מיוזמתך - הינך רשאי לדרוש את הסרתך בכתב בכתובת: מרכז עוצמה מסחר ושיווק בע"מ, ת.ד. 780 הוד השרון מיקוד 4510603.

4.3 עוצמה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל המשתמש באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר, בדואר אלקטרוני, באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פניה בפקסימיליה, למטרות קידום מכירות ושיווק. במסגרת זו תהא עוצמה רשאית להעביר למשתמש מידע אודות עוצמה ו/או מי מטעמה, לרבות מידע בדבר מוצרים, שירותים ומבצעים הנמכרים ו/או החלים ו/או הניתנים על ידי עוצמה ו/או מי מטעמה או באמצעותה.

4.4 עוצמה תהיה רשאית, בכפוף להוראות כל דין, להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש שלו באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם המשתמש, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יכיל פרטי זיהוי של המשתמש.

 

  1. התכנים הכלולים באתר והאחריות לגביהם

5.1 תכני האתר, כוללים כל ביטוי בכתב, צורה, סימן, קול, תמונה, וידאו וכיוצא באלה, אשר נוצרו על-ידי עוצמה ו/או מי מטעמה, ומופיעים באתר ("תכני האתר").

5.2 אין לעשות באתר ו/או באיזה מתכני האתר ו/או בחלקם שימוש מסחרי כלשהו מבלי לקבל את אישורה של עוצמה בכתב ומראש. בכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לשנות, להעתיק, להעביר, לשכפל, לפרסם, לשדר, להציג בפומבי, להפיץ, למכור, להעניק רישיון שימוש ו/או לעשות כל שימוש מסחרי דומה או אחר באתר ו/או בתכני האתר או בחלקם ללא קבלת אישור כאמור.

5.3 מובהר כי כל הסתמכות על איזה מתכני האתר, הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 

  1. זכויות יוצרים וקניין רוחני

6.1 שימוש בלתי מורשה בתכני האתר ו/או בסימני המסחר המצויים באתר כאמור, לרבות העתקתם, תרגומם או פרסומם ברשת או בכל מדיה אחרת הינו אסור בהחלט. בכלל זה, כל שינוי בתכני האתר ו/או במידע כלשהו המצוי באתר הינו אסור בהחלט.

6.2 הקניין הרוחני באתר ובכלל זה זכויות היוצרים ו/או סימני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של עוצמה, או של צדדים שלישיים שעוצמה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.

6.3 עוצמה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. שמות עוצמה, ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של עוצמה הם בבעלות מלאה ובלעדית של עוצמה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

6.4 כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות לצרכן ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

 

  1. שינויים באתר

7.1 עוצמה שומרת לעצמה את הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להפסיק, להסיר, לשנות ו/או להגביל (לפי העניין) מאפיינים, יישומים, שירותים ו/או תכנים הכלולים באתר או חלקם ו/או להתנות תנאים בקשר אליהם וזאת מבלי צורך להסביר ו/או להודיע דבר.

7.2 בנוסף, עוצמה ו/או מי מטעמה שומרים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילות האתר באופן זמני או קבוע וזאת מבלי לתת התראה מראש ומבלי לפעול לצורך גיבוי כלשהו של תכני האתר או חלקם.

7.3 בעצם השימוש שאתה עושה באתר הינך מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד עוצמה ו/או מי מטעמה בקשר עם שינויים באתר, הפסקת פעילות האתר באופן זמני או קבוע ו/או בקשר עם הפסקה, הסרה, שינוי ו/או הגבלה על-ידי עוצמה ו/או מי מטעמה של מאפיינים, יישומים, שירותים, תכנים ו/או כל דבר אחר הכלול באתר.

 

  1. הדין החל וסמכות שיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בכפר סבא בלבד.

 

  1. שימושים אסורים באתר

9.1 הנך מתחייב לעשות באתר שימוש אישי בלבד. חל איסור לעשות שימוש במספרי הטלפון ובמידע באתר לשימוש מסחרי, פרסומת או שידול לרכישת מוצרים או שירותים.

9.2 הינך מסכים ומתחייב לשפות ולפצות את עוצמה, עובדיה והבאים מכוחה כנגד כל תביעה או דרישה, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור שכר טרחת עורכי דין והוצאות משפטיות, ככל שיהיו כאלה, הנובעים משימוש אסור שתעשה באתר, לרבות שימוש בתכנים המופיעים באתר או באתרים מקושרים או שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, או הנובעים מתוצאותיו של שימוש שנוגד את תקנון האתר.

9.3 הינך מתחייב שלא להפריע ו/או להזיק לאתר ו/או לפעילותו בכל דרך שהיא. בכלל זה הינך מתחייב שלא לבצע איזו מהפעולות הבאות:

- לערוך שינויים טכנולוגיים כלשהם באתר ו/או בתכני האתר ו/או בכל מידע ו/או יישום ו/או שירות אחר המצוי באתר לרבות אמצעי האבטחה המצויים באתר;

- להתערב או לשנות את הקוד המקורי של האתר ו/או את קבצי המקור של האתר ו/או של תכני האתר;

- הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עוצמה לצורך האתר;

- הפצת "דואר זבל" (spam) לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר;

- שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור האתר;

- פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר;

- הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror),ללא הסכמה מראש ובכתב של עוצמה;

- שימוש בכל רובוט, "תולעת", "ספיידר", מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.

 

  1. תנאים נוספים

10.1 במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.

10.2 כל זכות שלא הוקנתה מפורשות למשתמש תהא שמורה לעוצמה ו/או מי מטעמה.

 

לאחר שקראתי את תנאי השימוש המפורטים לעיל הריני מצהיר בזאת כי הבנתי אותם ואני מסכים להם ומקבל אותם במלואם ולפיכך הריני מתחייב בזאת לפעול במסגרת השימוש באתר אך ורק בהתאם לתנאי השימוש.