מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

 

מטעמי נוחות נוקט מסמך מדיניות זה בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

 

במדיניות פרטיות זו נסביר ונבהיר בפניך איזה שימוש נעשה על-ידי עוצמה ו/או מי מטעמה במידע המתקבל ממך באמצעות האתר.

 

הינך מתבקש לקרוא בעיון את מדיניות פרטיות זו וככל שאינך מסכים לתוכנה ומקבל אותו במלואו - אל תעשה כל שימוש באתר.

 

מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מעת לעת. בכל מקרה בו עוצמה תשנה מדיניות זו, באופן הנוגע לשימוש שהיא עושה במידע ובפרטים שנמסרו על ידך, אנו נודיע על כך, על-ידי הצבת הודעה מתאימה באתר.

 

 

  1. סוג המידע

 

סוג המידע הוא כל המידע המתקבל מהמשתמש באמצעות גלישתו באתר. יחד עם זאת,

קיימת הפרדה בין מידע שהינו פרטים אישיים, אותם הינך מתבקש להזין באתר בעת מילוי "צור קשר"/"איך אפשר לעזור לך? " ("הפרטים האישיים") לבין מידע אחר המתקבל ממך, כדוגמת כתובת ה-IP של המחשב שלך, סגנון השירותים ו/או הפרסומים אשר בהם הינך מתעניין, בדרך כלל, שעה שאתה משתמש באתר וכדומה ("המידע האחר"), כאשר חשוב להדגיש, כי המידע האחר הנאסף על-ידי עוצמה אינו כולל את הפרטים האישיים שלך.

 

 

  1. בטיחות ושמירת סודיות

 

2.1 עוצמה עושה ככל שביכולתה, באופן סביר, על מנת לאבטח את הפרטים האישיים שלך ולשמור על סודיותם.

עוצמה מתחייבת לעשות ככל הניתן באופן סביר על מנת לשמור על פרטיותך וסודיות הפרטים האישיים שלך ומתחייבת שלא להעביר את הפרטים האישיים שלך לזרים/לגורמים חיצוניים אלא בהסכמתך.

 

2.2 עוצמה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות בגין היחשפותם של הפרטים האישיים שלך כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר.

 

2.3 על אף האמור, יצוין, כי עוצמה ו/או מי מטעמה רשאים להעביר את הפרטים האישיים שלך ו/או כל מידע אחר המתקבל ממך במישרין ו/או בעקיפין, גם לגורמים חיצוניים, ככל שיידרשו לכך ו/או יחויבו בכך על-פי דין, וזאת – ללא הודעה מוקדמת ו/או קבלת הסכמה מראש ועל-פי שיקול דעתם הבלעדי של עוצמה ו/או מי מטעמה.

 

  1. השימוש הנעשה בפרטים האישיים

 

3.1 בעת מילוי פרטים ל"יצירת קשר"/"איך אפשר לעזור לך?" ,הינך מתבקש להזין את הפרטים האישיים שלך. בעצם הזנת פרטים אישיים הנך נותן את הסכמתך לכך שהפרטים האישיים שלך ישמרו על-ידי עוצמה ו/או מי מטעמה ויכללו במסגרת מאגר המידע המצוי בבעלותה.

 

3.2 עוצמה ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לפנות אליך בנושאים שונים, שיווקיים ופרסומיים (לדוגמה, לעדכן אותך על פעילויות ושירותים שונים או חדשים הקיימים באתר). בנוסף, עוצמה ו/או מי מטעמה יהיו זכאים לעשות שימוש בפרטים האישיים שלך לצרכים פנימיים של האתר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, לצורך סקרים ושירותים פנימיים של האתר.

 

3.3 בעצם הזנתך את הפרטים האישיים שלך באתר, הנך מעניק לעוצמה ו/או מי מטעמה את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל בפרטים האישיים שלך ולא תוכל לטעון כנגד עוצמה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את עוצמה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם בפרטים האישיים שלך כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים לעוצמה ו/או מי מטמעה לפי כל דין.

 

3.4 במידה שהנך מעוניין לעיין בעצמך במידע אודותיך, המצוי במאגר המידע של עוצמה או שאינך מעוניין עוד להיכלל במאגר המידע של עוצמה ו/או אינך מעוניין עוד לקבל דיוור ישיר כאמור, כל שעליך לעשות הוא לדרוש זאת במפורש ובכתב מעוצמה בכתובת: מרכז עוצמה מסחר ושיווק בע"מ, ת.ד. 780, הוד השרון, מיקוד 4510603, ועוצמה מתחייבת להיענות לדרישתך.

 

  1. השימוש הנעשה במידע האחר

 

4.1 עוצמה מפקחת באופן ממחושב על השימוש שהינך עושה באתר, זאת באמצעות "עוגיות" (Cookies) או באמצעים אחרים וזאת, בין היתר, על מנת שתוכל ליהנות יותר מגלישתך באתר.

 

4.2 בעצם גלישתך באתר, כפוף לכך שהנך יכול לחסום קבלת "עוגיות", הנך מסכים לכך שעוצמה ו/או מי מטעמה יעשו במידע האחר, כל שימוש שימצאו לנכון, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, העברת המידע לגורמים חיצוניים, בין היתר, לגופים עמם מצויה עוצמה בשיתופי פעולה מסחריים ו/או לגופים המפרסמים פרסומות מסחריות באתר ו/או לאתרים המקושרים לאתר באמצעות "קישוריות". ויודגש שוב, כי המידע האחר אינו כולל את הפרטים האישיים שלך.

 

4.3 בעצם שימושך באתר, הנך מעניק לעוצמה ו/או מי מטעמה את הזכות לעשות את השימושים המוזכרים לעיל במידע האחר אודותיך ולא תוכל לטעון כנגד עוצמה ו/או מי מטעמה בקשר לכך. בנוסף, הנך מתחייב בזאת לשפות את עוצמה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה (לרבות, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, הוצאות משפטיות ושכר טרחת עורך דין) ו/או פגיעה שייגרמו למי מהם כתוצאה מתביעה שלך ו/או של צד שלישי כלשהו בקשר עם שימושם במידע האחר אודותיך כאמור. יובהר כי אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מהסעדים העומדים לעוצמה ו/או מי מטמעה לפי כל דין.

 

4.4 עוצמה לא תחשב כמפרת התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה - 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.

 

 

4.5 כמו כן, עוצמה שומרת לעצמה את האפשרות להטמיע ולהשתמש בשירותים של פרסום, תצוגה ורשימות שיווק מחדש של חברת גוגל אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים לצורך זה. המשתמש יכול לבטל ולשלוט באפשרויות הפרסום שיוצגו לו, פרטים על אפשרות זו ניתן לקרוא בלינק הבא: www.google.com/settings/ads/onweb/

 

  1. קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים

 

כאמור בתנאי השימוש, באתר עשויות להיכלל קישוריות (לינקים) לאתרים אחרים,

עוצמה ו/או מי מטעמה אינם נושאים באחריות כלשהי בקשר לאותם אתרים, לרבות בקשר

לסודיותם של הפרטים אשר הנך מזין באותם אתרים מקושרים. מובהר, כי מדיניות פרטיות זו אינה חלה על איזה מהאתרים המקושרים. אנו ממליצים לך לא לחשוף את פרטיך האישיים באתרים המקושרים מבלי שקראת את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ווידאת שגם במסגרתם שומרים על פרטיותך וסודיות פרטיך האישיים.

 

לאחר שקראתי את מדיניות פרטיות זו הריני מסכים לכל תנאיה ומקבל אותם במלואם.